All 755 JLPT Level 2 Kanji - Vertical Format

Here are the next 755 kanji needed for the JLPT Level 2, in Japanese alphabetical order by their On-reading. Feel free to print this out and use it as a reference for your own studies. It should take about 55 pages of A4. You can copy and distribute it to your friends, as long as you tell them where you got it: https://kanjisite.tripod.com/ - spread the word...
ATTENTION! I have recently noticed (and fixed) an error in the following kanji. The kanji for "yellow" was replicated in place of the kanji for "effect". Please accept my humble apologies. The miscreants are highlighted here and here with a couple of boxes.

AI - affection, love


ATSU - pressure


AN / kura(i) - dark


I - commit


I / kurai - rank, position


I / koromo - clothes, garment


I / kako(mu) / kako(u) - enclose


I - stomach


I / utsu(ru) / utsu(su) - move


I / era(i) - great


I / chiga(u) / chiga(eru) - differ, violate


I - depend on


IKI - bounded area


IKU / soda(tsu) / soda(teru) - breed, raise


IN / hi(ku) / hi(keru) - draw, pull


IN / shirushi - mark, seal


IN / yo(ru) - cause


U / ha / hane - feather, wing


U - universe


UN / kumo - cloud


EI / oyo(gu) - swim


EI / saka(eru) / ha(e) / ha(eru) - flourish, glory


EI / naga(i) - eternal


EI / itona(mu) - manage, barracks


EI / surudo(i) - sharp


EKI / I / yasa(shii) - easy, divination


EKI - liquid


ETSU / ko(su) / ko(eru) - go beyond


EN / too(i) - far


EN / sono - garden


EN / shio - salt


EN - perform


EN / no(biru) / no(basu) / no(beru) - extend, postpone


EN / kemuri / kemu(i) / kemu(ru) - smoke


O / haga(su) / haga(reru) / haga(rawashii) / yogo(su) / yogo(reru) / kitana(i) - dirty


OU - king


OU / yoko - side


OU - centre


OU - Europe


OU / o(su) / o(saeru) - push, press


OU / oku - inner part


OKU - hundred million


ON / atata(ka) / atata(kai) / atata(maru) / atata(meru) - warm, temperature


KA - subject of study


KA / KE / ba(keru) / ba(kasu) - change into


KA / ni - load


KA - money, goods


KA - section, lesson


KA / kuwa(eru) / kuwa(waru) - add


KA / ha(tasu) / ha(teru) / ha(te) - fruit, end


KA - possible, approve


KA / su(giru) / su(gosu) / ayama(tsu) / ayama(chi) - hear


KA / kawa - river


KA - confectionery


KA / kutsu - shoes


kai - shellfish


KAI / E - picture


KAI / mawa(ru) / mawa(su) - turn around, times


KAI - floor, rank, step


KAI - machine


KAI / arata(meru) / arata(maru) - reform


KAI / kokoroyo(i) - pleasant


KAI / GE / to(ku) / to(kasu) / to(keru) - dissolve, clarify


KAI / hai - ashes


KAI - mediate


KAI / mina - all


GAI - harm


KAKU / kado / tsuno - angle, horn


KAKU / onoono - each


KAKU / obo(eru) / sa(masu) / sa(meru) - perceive, feel


KAKU / tashi(ka) / tashi(kameru) - certain


KAKU - norm, status


KAKU / kawa - leather, reform


GAKU / hitai - amount, forehead


ka(keru) / ka(karu) / kakari - hang, catch, call


KATSU - active, live


KATSU / wa(ru) / wari / wa(reru) / sa(ku) - divide


KAN / samu(i) - cold


KAN - sense, feel


KAN / kuda - pipe, control


KAN - government


KAN - complete


KAN / seki - concern, barrier


KAN - view


KAN / na(reru) / na(rasu) - habit


KAN - publish


KAN - simple


KAN / ma(ku) / maki - roll up, volume


KAN / ho(su) / hi(ru) - dry


KAN / kawa(ku) / kawa(kasu) - dry


KAN / kazura(u) - sickness, affection


KAN / ama(i) / ama(eru) / ama(yakasu) - sweet


KAN / ase - sweat


KAN - can


KAN / ka(eru) / ka(waru) - exchange


GAN / maru / maru(i) / maru(meru) - round


GAN / iwa - rock


GAN / kao - face


GAN / kishi - shore


GAN / nega(u) - wish, ask a favour


GAN / fuku(mu) / fuku(meru) - contain


KI / shiru(su) - write down


KI - term, expect


KI / utsuwa - vessel, tool


KI - season


KI / yoroko(bu) - happy


KI - rare, aspire


KI / hata - machine, occasion


KI - regulation


KI / yo(ru) / yo(seru) - contribute


KI / abu(nai) / aya(ui) / aya(bumu) - dangerous


KI / tsukue - desk


KI / iku - how many, some


KI / ino(ru) - pray


GI - discuss, debate


GI / waza - skill


GI / utaga(u) - doubt


KITSU - inhale, drink


KITSU / tsu(meru) / tsu(maru) / tsu(mu) - reprimand, stuff


KYAKU / KAKU - guest, customer


GYAKU / saka(rau) / saka - reverse


KYUU / tama - ball


KYUU - grade


KYUU / na(ku) - cry


KYUU - supply, pay


KYUU / moto(meru) - seek


KYUU / suku(u) - save, rescue


KYUU / hisa(shii) - long time


KYUU - former


KYUU / su(u) - suck, breathe in


KYO / yuru(su) - permit


KYO / i(ru) - reside


KYO - huge


GYO / RYOU - fish


GYO / on - honorific prefix


KYOU / hashi - bridge


KYOU / KEI / kiso(u) / se(ru) - compete


KYOU / tomo - together


KYOU - cooperate


KYOU / sakai - boundary, situation


KYOU / mune - chest


KYOU / sona(eru) / tomo - offer


KYOU / oso(reru) / oso(roshii) - fear


KYOU / sake(bu) - shout


KYOU - conditions


KYOU / sema(i) / seba(meru) / seba(maru) - narrow


KYOU / hasa(mu) / hasa(maru) - hold between


KYOKU - bureau, segment


KYOKU / ma(garu) / ma(geru) - music, curve


KYOKU / GOKU / kiwa(meru) / kiwa(maru) / kiwa(mi) - extreme, pole


GYOKU / tama - gem


KIN - prohibit


KIN - even, level


KIN / tsuto(meru) / tsuto(maru) - service


KU / kuru(shii) / kuru(shimu) / kuru(shimeru) / niga(i) / niga(ru) - suffering, bitter


KU - district, ward


GU - implement


GUU - by chance, couple


GUU / sumi - nook, corner


KUTSU / ho(ru) - dig


KUN / kimi - ruler, you


KUN - instruct


GUN - army


GUN / mu(reru) / mu(re) - group, crowd


KEI / GYOU / kata / katachi - shape


KEI / kaka(ru) / kakari - connect, in charge


KEI / karu(i) / karo(yaka) - light


KEI - scene


KEI / kata - type


KEI / KYOU / he(ru) - manage, passage


KEI - guard against, warn


KEI / uyama(u) - respect


KEI / katamu(ku) / katamu(keru) - incline


GEI - art, skill


GEI / muka(eru) - welcome


GEKI - drama


KETSU / chi - blood


KETSU / ki(maru) / ki(meru) - decide


KETSU / ka(keru) / ka(ku) - lack


KETSU / musu(bu) / yu(u) / yu(waeru) - tie, conclude


KEN - prefecture


KEN - examine


KEN - ticket, certificate


KEN / iwa(shii) - danger, steep


KEN - matter


KEN - right, power


KEN / noki - eaves


KEN / kata(i) - firm


KEN / kata - shoulder


KEN / kashiko(i) - wise


GEN / hara - plain, original


GEN / kagi(ru) - limit


GEN / arawa(su) / arawa(reru) - actual, appear


GEN / he(ru) / he(rasu) - decrease


KO / to - door, household


KO / mizuumi - lake


KO - storehouse


KO / kata(meru) / kata(maru) / kata(i) - solid, firm


KO - individual


KO / yo(bu) - call


KO / ka(reru), ka(rasu) - wither


KO / yato(u) - employ


GO / ayama(ru) - mistake


GO / taga(i) - reciprocal


KOU / OU / ki - yellow


KOU / hika(ru) / hikari - light


KOU / maji(waru) / maji(eru) / ma(jiru) / ma(zaru) / ma(zeru) / ka(u) / ka(wasu) - intercourse, cross


KOU / mu(ku) / mu(keru) / mu(kau) / mu(kou) - turn toward


KOU / saiwa(i) / sachi / shiawa(se) - good fortune, happy


KOU / minato - port


KOU - navigate


KOU / sourou - season, serve


KOU / kono(mu) / su(ku) - like, favourable


KOU / tagaya(su) - till


KOU - lecture


KOU / kama(eru) / kama(u) - construct, mind


KOU - ore, mine


KOU / ki(ku) - effect


KOU / atsu(i) - thick, kind


KOU / beni / kurenai - crimson


KOU / o(riru) / o(rosu) / fu(ru) - descend


KOU / ka / kao(ri) / kao(ru) - fragrance


KOU / sara / fu(keru) / fu(kasu) - renew


KOU - suburb


KOU / ara(i) / a(reru) / arasu - wild


KOU / kata(i) - hard


KOU - assent


GOU / a(u) / a(wasu) / a(waseru) - combine, fit


GOU - number, signal, sign


KOKU / tani - valley


KOKU / tsu(geru) - notify


KOKU / kiza(mu) - engrave, carve


KOTSU / hone - bone


ko(mu) / ko(meru) - into, be crowded


KON / ne - root


KON / ma(jiru) / ma(zaru) / ma(zeru) - mix


KON / koma(ru) - be in trouble


KON - marry


SA / sa(su) - difference


SA - look into


SA / SHA / suna - sand


ZA / suwa(ru) - seat, sit


SAI / hoso(i) / hoso(ru) / koma(ka) / koma(kai) - slender, minute


SAI - talent, age suffix


SAI / matsu(ru) / matsu(ri) - festival


SAI / motto(mo) - most


SAI / na - vegetable


SAI / to(ru) - pick, gather


SAI / kiwa - verge, occasion


SAI / tsuma - wife


SAI / futata(bi) - another time, again


SAI / su(mu) / su(masu) - settle, relieve


SAI - year, age suffix


ZAI - timber, material


ZAI / a(ru) - exist, stay


ZAI - wealth


ZAI / tsumi - crime


sa(ku) - bloom


SAKU - yesterday, last


SATSU / koro(su) - kill


SATSU - inspect, guess


SATSU / su(ru) - print


SATSU / fuda - tag


SATSU / SAKU - card, volume, book


ZATSU / zou - rough, mixed


sara - plate


SAN - calculate


SAN / chi(ru) / chi(rasu) / chi(rakasu) / chi(rakaru) - scatter


SAN / mai(ru) - attend, go to pray


SAN / u(mu) / u(mareru) / ubu - give birth, produce


SAN - approve, praise


ZAN / noko(ru) / noko(su) - remain, ruthless


SHI / ito - thread


SHI / ichi - city, market


SHI / yubi / sa(su) - finger, point


SHI / ha - tooth


SHI - history


SHI - master


SHI / eda - branch


SHI - resources


SHI / sasa(eru) - branch, support


SHI - words


SHI - magazine


SHI / sa(su) / sa(saru) - stab


SHI / ukaga(u) - inquire


SHI / abura - fat


JI / mimi - ear


JI / tera - Buddhist temple


JI / SHI / tsu(gu) / tsugi - next


JI / CHI / osa(meru) / osa(maru) / nao(ru) / nao(su) - govern, cure


JI - child


JI / ya(meru) - word, resign


JI / SHI / shime(su) - show


JI / ni(ru) - resemble


SHIKI - style, ceremony


SHIKI - know, discriminate


SHITSU / ushina(u) - lose, slip


SHITSU / shime(ru) / shime(su) - damp


JITSU / mi / mino(ru) - real, fruit


SHA / su(teru) - discard


JAKU / yowa(i) / yowa(ru) / yowa(maru) / yowa(meru) - weak


JAKU / waka(i) / mo(shikuha) - young


SHU / kubi - head, neck


SHU / to(ru) - take


SHU / mamo(ru) / mo(ri) - protect


SHU / sake - alcoholic drink


SHU / tane - variety, speed


JU / u(keru) / u(karu) - receive


SHUU / su - state


SHUU / juu / hiro(u) - pick up


SHUU / mawa(ri) - periphery


SHUU / osa(meru) / osa(maru) - take in, income


SHUU / fune - small boat


JUU / NYUU / yawa(raka) / yawa(rakai) - soft


SHUKU / yado / yado(ru) / yado(su) - lodge, inn


SHUKU / iwa(u) - celebrate


JUTSU / no(beru) - state


JUTSU - practical art


JUN - order, obey


JUN - standard, semi


JUN - pure


SHO / tokoro - place


SHO / atsu(i) - summer heat, hot


SHO / haji(me) / haji(mete) / hatsu / ui / so(meru) - first


SHO - various


SHO - government office


SHO - deal with


SHO / o - beginning


JO / tasu(keru) / tasu(karu) / suke - help


JO / nozo(ku) - remove


SHOU / akina(u) - trade


SHOU - chapter, badge


SHOU / ka(tsu) / masa(ru) - win, excel


SHOU / ki(eru) / ke(su) - extinguish, spend


SHOU - prize


SHOU / wara(u) / e(mu) - laugh


SHOU / te(ru) / te(rasu) / te(reru) - illuminate


SHOU / ZOU - image, elephant


SHOU / ya(ku) / ya(keru) - burn


SHOU / mane(ku) - invite


SHOU / uketamawa(ru) - agree to


SHOU - general officer


SHOU / nobo(ru) - ascend


SHOU / toko / yuka - bed, floor


SHOU / me(su) - summon


SHOU - introduce


JOU / no(ru) / no(seru) - ride, get on


JOU - form, letter


JOU / tsune / toko - normal, regular


JOU / nasa(ke) - emotion, condition


JOU / shiro - castle


JOU / mu(su) / mu(reru) / mu(rasu) - steam, evaporate


JOU / tatami / tata(mu) - tatami, fold up


SHOKU / u(eru) / u(waru) - plant


SHOKU - unemployment


SHOKU / fu(reru) / sawa(ru) - touch


SHIN / mori - forest


SHIN / mou(su) - report, call


SHIN / JIN / kami - god, mind


SHIN / mi - body, self


SHIN / susu(mu) / susu(meru) - advance


SHIN / fuka(i) / fuka(maru) / fuka(meru) - deep


SHIN - believe, message


SHIN / JIN - retainer


SHIN / hari - needle


SHIN / kara(i) - pungent, hard


SHIN / no(biru) / no(basu) - stretch


SHIN / furu(u) / furu(eru) - quake


SHIN / ne(ru) / ne(kasu) - go to sleep


SUI / fu(ku) - blow


SUU / kazu / kazo(eru) - number


SEI / hoshi - star


SEI / koe - voice


SEI / ha(reru) / ha(rasu) - fine weather


SEI / na(ru) / na(su) - form, achieve


SEI / shizu / shizu(ka) / shizu(maru) / shizu(meru) - quiet


SEI / SHOU / kaeri(miru) / habu(ku) - ministry, reflect


SEI / kiyo(i) / kiyo(maru) / kiyo(meru) - clear, pure


SEI / matsurigoto - politics, rule


SEI / SHOU - nature, sex


SEI - system, control


SEI / ikio(i) - power


SEI - refine, essence


SEI - manufacture


SEI / SHOU - surname


ZEI - tax


SEKI / ishi - stone


SEKI / mukashi - former times


SEKI / tsu(mu) / tsu(moru) - accumulate


SEKI - seat


SEKI / se(meru) - burden, blame


SEKI - achievements


SEKI - one of a pair


SEKI - register


SEKI / ato - trace


SETSU / yuki - snow


SETSU / to(ku) - explain


SETSU / o(ru) / o(ri) / o(reru) - break off, fold


SETSU / tsu(gu) - contact, touch


SETSU / mou - set up


ZETSU / ta(eru) / ta(yasu) / ta(tsu) - die out, cut off


SEN - line


SEN / fune - ship


SEN / asa(i) - shallow


SEN / era(bu) - choose


SEN / ikusa / tataka(u) - war


SEN / ara(u) - wash


SEN / izumi - spring


SEN / moppa(ra) - exclusive


SEN / shi(meru) / urana(u) - occupy, divine


ZEN / matta(ku) - whole


ZEN / NEN - state, as like


SO / kumi / ku(mu) - organize, assemble


SO - ancestor


SOU / kusa - grass


SOU / SHOU / ai - phase, mutual


SOU - conceive, image


SOU / araso(u) - contend


SOU - total / general


SOU - stratum


SOU / SHOU / yosoo(u) - dress, fit out


SOU / mado - window


SOU / saga(su) - look for


SOU / ha(ku) - sweep


SOU / futa - set of two


SOU - dry up


ZOU / ma(su) / fu(eru) / fu(yasu) - increase


ZOU - image


ZOU / tsuku(ru) - make


ZOU - internal organ


ZOU / kura - store


ZOU / niku(mu) / niku(i) / niku(rashii) / niku(shimi) - hate


ZOU / oku(ru) - present a gift


SOKU / haya(i) / haya(meru) / sumi(yaka) - quick


SOKU / iki - breathe


SOKU / kawa - side


SOKU / taba - tie up, bundle


SOKU - rule


SOKU / haka(ru) - measure


ZOKU / tsutzu(ku) / tsutzu(keru) - continue


SOTSU - graduate


SOTSU / RITSU / hiki(ru) - rate, lead


SON / mura - village


SON / mago - grandchild


SON / soko(nau) / soko(neru) - loss, damage


SON / tatto(i) / touto(i) / tatto(bu) / touto(bu) - honour


SON / ZON - exist


TA - other


DA u(tsu) - strike


TAI / TA / futo(i) / futo(ru) - great, thick


TAI / TSUI - opposite, oppose


TAI / o(biru) / obi - belt, wear


TAI / shirizo(ku) / shirizo(keru) - retreat


TAI / ka(eru) / ka(waru) - replace


TAI / fukuro - bag, sack


DAI - rank, number


TAKU - house, home


TAKU - rinse


TATSU - attain


TAN / sumi - coal, charcoal


TAN / mijika(i) - short


TAN - single


TAN / katsu(gu) / nina(u) - bear, undertake


TAN / sagu(ru) / saga(su) - probe, search


DAN - talk


DAN - group, body


DAN / ta(tsu) / kotowa(ru) - cut off, resolve


DAN / atata(ka) / atata(kai) / atata(maru) / atata(meru) - warm


DAN - step


CHI / ike - pond


CHI / o(ku) - place


CHI / ne / atai - value


CHI / oku(reru) / oku(rasu) / oso(i) - slow, late


CHI / ha(jiru) / haji / ha(jirau) / ha(zukashii) - shame


CHIKU / take - bamboo


CHIKU / kizu(ku) - construct


CHIKU - livestock


CHUU / mushi - insect


CHUU / hashira - pillar


CHUU / naka - intermediary


CHUU - space


CHUU - stationed


CHO - lay up


CHO / arawa(su) / ichijiru(shii) - author, conspicuous


CHOU / shira(beru) / totono(u) / totono(eru) - tone, research


CHOU / kiza(su) / kiza(shi) - omen, trillion


CHOU / itada(ku) / itadaki - summit, receive


CHOU - government agency


CHOU / ko(eru) / ko(su) - surpass


CHOKU / jiki / tada(chini) / nao(su) / nao(ru) - straight, fix


CHIN / mezura(shii) - rare


CHIN / shizu(mu) / shizu(meru) - sink


TSUI / o(u) - chase


TSUU / ita(i) / ita(mu) / ita(meru) - pain


TEI / sada(meru) / sada(maru) / sada(ka) - fix


TEI / niwa - court, garden


TEI / hiku(i) / hiku(meru) / hiku(maru) - low


TEI - halt


TEI / soko - bottom


TEI / hodo - extent, span


DEI / doro - mud


TEKI / mato - target


TEKI - suitable


TEKI / shizuku / shitata(ru) - drop


TETSU - iron


TEN - point


DEN / tsuta(waru) / tsuta(eru) / tsuta(u) - transmit


DEN / TEN / tono / dono - palace, lord


TO / TSU / miyako - metropolis


TO - follower


TO / nu(ru) - apply on a surface


TO - way


TO / wata(ru) / wata(su) - cross


DO / tsuto(meru) - exert


DO / ika(ru) / oko(ru) - get angry


TOU / ZU / atama / kashira - head


TOU / a(teru) / a(taru) - the present, hit


TOU / shima - island


TOU / hito(shii) - equal, class


TOU / TO / nobo(ru) - climb


TOU / na(geru) - throw, send in


TOU / yu - hot water


TOU / hi - lamp


TOU - party


TOU - tower


TOU - arrive


TOU / nusu(mu) - steal


TOU / tsutsu - tube


TOU / koo(ru) / kogo(eru) - freeze


TOU / ni(geru) / ni(gasu) / noga(su) / noga(reru) - escape


TOU / tao(eru) / tao(su) - topple


DOU / warabe - child


DOU / hatara(ku) - work


DOU - copper


DOU / michibi(ku) - guide


TOKU / e(ru) / u(ru) - acquire, gain


DOKU - poison


DOKU / hito(ri) - alone


TOTSU / tsu(ku) - dash, thrust


todo(keru) / todo(ku) - deliver, reach


DON / kumo(ru) - cloudy


DON / nibu(i) / nibu(ru) - dull


NAI / uchi - inside


NAN / kata(i) / muzuka(shii) - difficult, disaster


NAN / yawa(raka) / yawa(rakai) - soft


NYUU / chichi / chi - milk


NIN / maka(seru) / maka(su) - office, entrust


NIN / mito(meru) - recognise


NETSU / atsu(i) - heat, hot


NEN - thoughts


NEN / mo(eru) / mo(yasu) / mo(su) - burn


NOU - farming


NOU - ability


NOU - brain


NOU / ko(i) - thick


NOU / naya(mu) / naya(masu) - suffer


HA / nami - wave


HA / yabu(ru) / yabu(reru) - break


BA / uma - horse


HAI / kuba(ru) - distribute


HAI / yabu(reru) - be defeated


HAI / oga(mu) - worship, humbly


HAI / SE / SEI / somu(ku) / somu(keru) - back


HAI / sakazuki - cup


BAI - times, double


HAKU / to(maru) / to(meru) - stay overnight


HAKU / usu(i) / usu(meru) / usu(maru) / usu(ragu) / usu(reru) - thin


BAKU / mugi - wheat


BAKU - explode


hako - box


hata / hatake - field


hada - skin


HATSU / kami - hair


BATSU / nu(ku) / nu(keru) / nu(kasu) / nu(karu) - pull out, stand out


HAN / saka - slope


HAN / BAN / ita - board, plate


HAN / HON / TAN / so(ru) / so(rasu) - counter


HAN / oka(su) - offense


HAN / BAN - judge


HAN - print, publishing


HAN - sort


HAN - sell


BAN - order, watch


BAN - evening


HI / kawa - skin


HI / kana(shii) / kana(shimu) - sad


HI / tsui(yasu) / tsui(eru) - expense


HI / to(bu) / to(basu) - fly


HI / kura(beru) - compare


HI - not, not good


HI / ina - say no, or not


HI / kare - he, that


HI / tsuka(reru) / tsuka(rasu) - tired


HI / koumu(ru) - be subject to


BI / utsuku(shii) - beautiful


BI / hana - nose


BI / sona(eru) / sona(waru) - provide


HITSU / fude - brush, writing


HITSU / kanara(zu) - without fail


HITSU / hiki - comparable


HYOU / koori / hi - ice


HYOU / omote / arawa(su) / arawa(reru) - surface, table


BYOU - second


BYOU / neko - cat


HIN / BIN / mazu(shii) - poor


BIN - bottle


FU / ma(keru) / ma(kasu) / o(u) - bear, lose


FU / tsu(keru) / tsu(ku) - attach


FU - prefecture, agency


FU / otto - husband, man


FU / nuno - cloth, spread


FU / to(mu) / tomi - rich


FU - adult woman


FU / u(ku) / u(kareru) / u(kabu) / u(kaberu) - float


FU / kowa(i) - fearful


FU - widespread


FU - skin


FU - symbol


BU - section


BU / MU - military


BU / ma(u) / mai - dance


FUU / HOU - seal


FUKU - fortune


FUKU - secondary


FUKU - compound


FUKU - return to


FUKU / hara - belly


FUKU / haba - width


FUTSU / hara(u) - clear away, pray


FUTSU / wa(ku) / wa(kasu) - boil


BUTSU / hotoke - Buddha


FUN / ko / kona - powder


HEI / BYOU / tai(ra) / hira - flat, calm


HEI / HYOU - soldier


HEI / nami / nara(beru) / nara(bu) / nara(bini) - line up


HEI / to(jiru) / to(zasu) / shi(meru) / shi(maru) - close


BEI / MAI / kome - rice, America


HEN / kae(su) / kae(ru) - return


HEN / ka(waru) / ka(eru) - change, abnormal


HEN / ata(ri) / be - vicinity


HEN / a(mu) - compile, knit


HEN / kata - fragment, one-sided


BEN / BIN / tayo(ri) - convenient, post


HO / ogina(u) - supplement


HO / to(raeru) / to(rawareru) / to(ru) / tsuka(maeru) / tsuka(maru) - catch


BO / ku(reru) / ku(rasu) - dusk, live


BO / tsuno(ru) - raise


HOU / hana(su) / hana(tsu) / hana(reru) - let go


HOU - law, method


HOU / tsutsu(mu) - wrap, envelop


HOU / yuta(ka) - plentiful


HOU / muku(iru) - inform, requite


HOU / otozu(reru) / tazu(neru) - visit


HOU / takara - treasure


HOU / da(ku) / ida(ku) / kaka(eru) - hug


BOU / MOU / nozo(mu) - hope, look after


BOU / aba(ku) / aba(reru) - violent


BOU - trade


BOU / fuse(gu) - prevent


BOU - rod


BOU / wasu(reru) - forget


BOU / na(i) - decrease


BOU - headgear


BOU / isoga(shii) - busy


BOU - boy, priest


MA / miga(ku) - polish


MAI - counter for sheets


MAI / u(meru) / u(maru) / u(moreru) - bury


MATSU / BATSU / sue - last part


MAN / mi(chiru) / mi(tasu) - full


MI - not yet


MIN / tami - people


MIN / nemu(ru) / nemu(i) - sleep


MU / BU / na(i) - without, nothing


MU / yume - dream


MU / tsuto(meru) - duty


musume - daughter, girl


MEI / na(ku) / na(ru) / na(rasu) - cry, sound


MEI / MYOU / inochi - order, life


MEI / mayo(u) - perplexed


MEN / omo / omote / tsura - face


MEN / wata - cotton


MOU / ke - hair


MON / kado - gate


YAKU / kusuri - drug


YAKU / EKI - service


YAKU - promise, contract


YU / abura - oil


YU / YUU / yoshi - reason


YU - transport


YUU / aso(bu) - play


YUU / isa(mu) - brave


YUU - mail


YUU / yasa(shii) / sugu(reru) - superior, actor


YO - in advance, I


YO / azu(keru) / azu(karu) - deposit


YO / ama(ru) / ama(su) - remaining, excess


YO / ata(eru) - give


YOU / ha - leaf


YOU - sun, positive


YOU / sama - mode, formal title


YOU / i(ru) - require, summarize


YOU - appearance, contain


YOU / osona(i) - very young


YOU / to(keru) / to(kasu) / to(ku) - dissolve, melt


YOU / koshi - waist


YOU / odo(ru) / odo(ri) - dance


YOKU / a(biru) / a(biseru) - bathe


YOKU / hos(suru) / ho(shii) - desire


YOKU - the following


RAI / tano(mu) / tano(moshii) / tayo(ru) - rely on, ask


RAKU / o(chiru) / o(tosu) - fall


RAKU / kara(mu) / kara(maru) - entwine


RAN / mida(reru) / mida(su) - disordered


RAN / tamago - egg


RI / ki(ku) - advantage, profit


RI / ura - rear


RIKU - land


RITSU - law, rhythm


RYAKU - abridged, strategy


RYUU / naga(reru) / naga(su) - flow, current, style


RYUU / to(meru) / to(maru) - keep, stay


RYUU / tsubu - grain


RYOU - both


RYOU / yo(i) - good


RYOU / haka(ru) - quantity


RYOU - territory


RYOU - finish, comprehend


RYOU - treat


RYOU / suzu(shii) / suzu(mu) - cool


RYOKU / midori - green


RIN / hayashi - woods, forest


RIN / wa - wheel, ring


RUI - kind


RUI / namida - tear


REI / RAI - etiquette, rite


REI - command


REI / dato(eru) - example


REI / tsume(tai) / hi(eru) / hi(ya) / hi(yasu) / hi(yakusu) / sa(meru) / sa(masu) - cold


REI - zero


REI - age


REI / modo(su) / modo(ru) - return


REKI - personal history


REKI - row


REN / ne(ru) - train


REN / tsura(naru) / tsura(neru) / tsu(reru) - link, in succession


REN / ko(u) / koi / koi(shii) - love


RO / ji - road


ROU - labour


ROU / o(iru) / o(keru) - old


ROKU - record


RON - argue, theory


WA / yawa(ragu) / yawa(rageru) / nago(mu) / nago(yaka) - peace, sum, Japan


WAN - bay


WAN / ude - arm


https://kanjisite.tripod.com/
Print Index
Level 2 Kanji Index | Kanji Main Index | Main Page