Reset this page?

ICHI / ITSU / hito / hito(tsu)

one

Level 4
As seen in:
ichigatsu ichigatsu - January
tsuitachi tsuitachi - the first day of the month
hitotsu (hiragana) hitotsu - one (thing)
hitori hitori - one person