Reset this page?

SHI / yo / yo(tsu) / yot(tsu) / yon

four

Level 4
As seen in:
shigatsu shigatsu - April
yokka yokka - the fourth day of the month
yottsu (hiragana) yottsu - four (things)
yonnin yonnin - four people
Not to be confused with:
west SAI / nishi - west