Reset this page?

SHICHI / nana / nana(tsu)

seven

Level 4
As seen in:
shichigatsu shichigatsu - July
nanoka nanoka - the seventh day of the month
nanatsu (hiragana) nanatsu - seven (things)
nananin nananin - seven people