Reset this page?

KYUU / KU / kokono / kokono(tsu)

nine

Level 4
As seen in:
kugatsu kugatsu - September
kokonoka kokonoka - the ninth day of the month
kokonotsu (hiragana) kokonotsu - nine (things)
kyuunin kyuunin - nine people