Reset this page?

CHOU / naga(i)

chief, long

Level 4
As seen in:
nagai (hiragana) nagai - long
kouchou kouchou - headmaster
shachou shachou - company president
chounan chounan - eldest son