Reset this page?

EN / maru(i)

yen, round

Level 4
As seen in:
marui (hiragana) marui - circular
en en - the yen
sanjuuen sanjuuen - thirty yen