Reset this page?

HAKU / BYAKU / shiro / shiro(i)

white

Level 4
As seen in:
shiroi (hiragana) shiroi - white (adjective)
shiro shiro - white (noun)
kuuhaku kuuhaku - a blank space
shirokuro shirokuro - black & white, monochrome
Not to be confused with:
hundred HYAKU - hundred
day NICHI / ka / hi - sun, day
self JI - self