Reset this page?

KAI / hira(ku) / a(keru) / a(ku)

open

Level 3
As seen in:
hiraku (hiragana) hiraku - to open (transitive)
aku (hiragana) aku - to open (intransitive)
ake (hiragana)ru (hiragana) akeru - to open (transitive)
kaitensu (hiragana)ru (hiragana) kaiten suru - to open a new shop
kaitsuu kaitsuu - open to traffic
kaishi kaishi - a beginning
Not to be confused with:
listen BUN / ki(ku) - listen
close HEI / shi(meru) / shi(maru) - close