Reset this page?

KI / KE

gas, spirit

Level 4
As seen in:
tenki tenki - weather
denki denki - electricity
genki genki - healthy
kibun kibun - feelings
byouki byouki - illness