Reset this page?

KOKU / kuni

country

Level 4
As seen in:
kuni kuni - country
gaikokujin gaikokujin - foreigner
chuugoku chuugoku - China
eikoku eikoku - England / Britain
nyuukoku nyuukoku - entry to a country