Reset this page?

KYUU / yasu(mu) / yasu(maru) / yasu(meru)

rest

Level 4
As seen in:
yasumu (hiragana) yasumu - to rest, have a day off
kyuujitsu kyuujitsu - holiday, day off
natsuyasumi (hiragana) natsu yasumi - summer holiday
Not to be confused with:
body TAI / karada - body