Reset this page?

WA / hana(su) / hanashi

speak, talk

Level 4
As seen in:
hanasu (hiragana) hanasu - to speak
hanashi hanashi - a talk, a speech
denwa denwa - telephone
kaiwa kaiwa - conversation
Not to be confused with:
language GO - language
read TOKU / yo(mu) - read