Reset this page?

NB:Don't worry - you don't need all these readings for Level 4. Check with your teacher.

KA / GE / o(riru) / o(rosu) / kuda(saru) / kuda(su) / kuda(ru) / sa(garu) / sa(geru) / shita / shimo / moto

down, under, lower

Level 4
As seen in:
shita shita - under
kudasa (hiragana)i (hiragana) kudasai - please
geshasu (hiragana)ru (hiragana) gesha suru - to get off, disembark
kawashimo kawashimo - downstream
toshishita toshishita - junior